Uczniowie z Polski

OFERTA EDUKACYJNA

Zapraszamy zdolną młodzież z warszawskich i podwarszawskich gimnazjów. Oferujemy unikalną szansę na zdobycie dobrego wykształcenia wspólnie z młodymi Polakami, którzy przyjechali do naszej szkoły z Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Mołdawii, Uzbekistanu i innych krajów na Wschodzie.

Nauka w Liceum Polonijnym Kolegium Św. Stanisława Kostki to przede wszystkim:

 • wysoki poziom nauczania, potwierdzony wynikami maturalnymi naszych absolwentów z lat poprzednich, uzyskanymi na poziomie rozszerzonym;
 • system wychowawczy szkoły oparty na pielęgnowaniu i zaszczepianiu młodzieży wartości chrześcijańskich i patriotycznych;
 • integracja młodzieży warszawskiej i polonijnej, która tworzy w trakcie edukacji niepowtarzalną, intrygującą atmosferę wychowawczą. Wynika to bogactwa wielokulturowości naszych uczniów, które rozwija osobowość młodych ludzi i wspomaga proces kształcenia nowocześnie myślących elit naszego społeczeństwa.

Dobra atmosfera w szkole inspiruje młodzież do poszerzania swoich zainteresowań, pasji i talentów. Owocuje to trwałymi przyjaźniami i kontaktami pomiędzy uczniami z Polski i młodzieżą ze Wschodu. Bardzo ułatwia to im powrót do Ojczyzny i pozostanie w Polsce na stałe.

Walory edukacyjne naszej szkoły:

1. Znacznie zwiększona liczba dodatkowych godzin edukacyjnych ze wszystkich przedmiotów maturalnych w stosunku do ramowych planów MEN. W efekcie ogranicza to konieczność korzystania przez uczniów z prywatnych lekcji.

2. Możliwość wyboru dowolnego symultanicznego łączenia po pierwszej klasie par nieobowiązkowych przedmiotów maturalnych, co sprzyja dostaniu się na wybrane kierunki studiów w Polsce i za granicą.

3. Indywidualne wsparcie nauczycieli przedmiotowych.

4. Przyjazna atmosfera, otwarcie i życzliwość nauczycieli i wychowawców.

 

 

Zasady kwalifikacji kandydatów

Podstawą przyjęcia kandydata z Warszawy i z Polski do Liceum jest pozytywna decyzja Szkolnej Komisji Kwalifikacyjnej. Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

Etap I. Analiza wymaganych i dostarczonych przez kandydata dokumentów.

Na tydzień przed umówioną rozmową kwalifikacyjną należy złożyć w sekretariacie Szkoły następujące dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy i podanie o przyjęcie do Szkoły;
 • Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 • Zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej;
 • Świadectwo ukończenia klasy drugiej gimnazjum;
 • Świadectwo chrztu świętego;
 • Opinia o kandydacie wystawiona przez katechetę lub proboszcza parafii.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.

Prosimy o przybycie do siedziby Szkoły na rozmowę kwalifikacyjną, w ustalonym uprzednio w sekretariacie Szkoły terminie, jednak nie późniejszym niż 20 czerwca 2018 r.

Etap III. Analiza wyników egzaminu Gimnazjalnego.

W dniach od 30 czerwca do 01 lipca 2018 r. należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:

 • Świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • Zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Szkolna Komisja Kwalifikacyjna poinformuje Państwa telefonicznie o podjętej decyzji.

 

Warunki przyjęcia ucznia do klasy I Liceum

Po zakończonym sukcesem procesie kwalifikacji należy:

1) Dostarczyć do sekretariatu szkoły:

 • Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • Oryginał zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • 4 fotografie legitymacyjne kandydata.

2) Wnieść na wskazany rachunek Szkoły wpisowe w wysokości 1000 złotych. Brak wpłaty kwoty wpisowego do dnia 3 lipca 2018 r. będzie traktowane jako rezygnacja ze szkoły.

 

Kontakt w sprawie rekrutacji

W przypadku pytań dotyczących procesu rekrutacji dla kandydatów z Polski prosimy o kontakt:

Ewa Petrykiewicz
Dyrektor Liceum

 

Szkoła Podstawowa Zaprasza

Możesz nas wesprzeć!

Facebook

]